Informujemy, że Powiat Jeleniogórski wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze.

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 13.10.2016 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PODGiK

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze (BZP.272.1.12.2016)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.12.2016) 28-09-2016 Pobierz (pdf, 3.52 MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28-09-2016 Pobierz (pdf, 575.66 KB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego) 28-09-2016 Pobierz (octet-stream, 23.31 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) 28-09-2016 Pobierz (msword, 57 KB)
Załącznik Nr 2a do SIWZ (Opis oferowanego produktu) 28-09-2016 Pobierz (octet-stream, 25.88 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 28-09-2016 Pobierz (octet-stream, 22.1 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 28-09-2016 Pobierz (octet-stream, 20.15 KB)
Załącznik Nr 5 (Projekt umowy) 28-09-2016 Pobierz (pdf, 226.68 KB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 28-09-2016 Pobierz (msword, 38 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 07-10-2016 Pobierz (pdf, 322.03 KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (BZP.272.1.12.2016) 14-10-2016 Pobierz (pdf, 316.36 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.10.2016 r. (BZP.272.1.12.2016) 26-10-2016 Pobierz (pdf, 261.58 KB)