Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”  (znak sprawy: BZP.272.2.6.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=375

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 20 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 17 lutego 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego i załączników nr: 1, 2 i 3 - w zakresie terminu realizacji zamówienia. Szczegóły zostały zawarte w Informacji o zmianie treści Zapytania ofertowego oraz dokumentach oznaczonych "po zmianach z dnia 17 lutego 2017 r.", które dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na w/w stronie interentowej.