Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku”  (znak sprawy: BZP.272.2.8.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=376

W dniu 27 lutego 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego i załączników nr: 1 i 2. Szczegóły zostały zawarte w Wyjaśnieniach z dnia 27.02.2017 r. dotyczących treści Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.8.2017)  oraz w Zapytaniu ofertowym i dokumentach oznaczonych "po zmianach z dnia 27 lutego 2017 r.", które dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na w/w stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 02.03.2017r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.