Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr postępowania: BZP.272.2.17.2017).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana:

1) w Bazie Konkurencyjności Fuduszy Europejskich (nr ogłoszenia: 1029664):

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029664

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=392

 

W dniu 04.05.2017 r. Zamawiajacy unieważnił przedmiotowe postępowanie.