Informujemy, że w dniu  18 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130" (znak sprawy: BZP.272.2.44.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=466

 

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 27.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.