Powiat Jeleniogórski!

Informujemy, że stan załatwienia spraw można sprawdzać na stronie BIP powiatu w zakładce Sprawy do załatwienia.

Istnieje możliwość zapoznania się z kartami usług administracyjnych. W tym celu należy wybrać link do wydziału merytorycznego obsługującego dane zagadnienie oraz wybrać podstronę "Zestawienie rozstrzyganych spraw". W bieżącym miejscu są dostępne również pliki do pobrania zawierające druki wniosków.

W dniu 31.01.2017 r. Powiat Jeleniogórski, reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego - Annę Konieczyńską oraz Wicestarostę Jeleniogórskiego - Pawła Kwiatkowskiego podpisał z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 reprezentowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim". 
Dzięki dofinansowaniu Starostwo Powiatowe będzie mogło przeprowadzić inwestycję pozwalającą mieszkańcom powiatu na skorzystanie z możliwości załatwiania swoich spraw w sposób zdalny tj. za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo wdorożone rozwiązania pozwolą na elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz urzędu.   
Zadania jakie zostały w nim ujęte można podzielić na kilka grup spośród, których warto wymienić 3 najbardziej znaczące. Pierwsza część zadań polegać będzie na przystosowaniu istniejącej pasywnej infrastruktury informatycznej do świadczenia w przyszłości e-usług. Bez tych prac i unowocześnień jakiekolwiek usprawnienia związane z e-usługami nie byłyby możliwe. W dalszej kolejności zostanie zakupiona niezbędna specjalistyczna aparatura (serwery, urządzenia sieciowe etc.), urządzenia i oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo danych oraz urządzenia komputerowe i skanery. Tu, podobnie jest to zakup konieczny, gdyż posiadany zasób sprzętu komputerowego najdelikatniej mówiąc, nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru projektowanych zadań. W trzecim etapie planujemy zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu będziemy mogli świadczyć e-usługi. W planach mamy wprowadzenie ok. 17 e-usług, z których 6 jest na tzw. najwyższym - 5 poziomie rozwoju, gwarantującym pełną zdalną i spersonalizowaną interakcję pomiędzy klientem a urzędem.

Metryka wniosku:
Oś Priorytetowa: 2. Technologie informacyjno - komunikacyjne
Działanie: 2.1. E-usługi publiczne
Poddziałanie: 2.1.3. E-usługi publiczne ZIT AJ
Nr ewidencyjny (według SIMIK) RPDS.02.01.03-02-0012/16
Tytuł projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w powiecie jeleniogórskim”
Instytucja Zarządzająca: Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu
Wnioskodawca: Powiat Jeleniogórski
Całkowita wartość projektu: 2 186 220,73 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 2 157 008,23 PLN
Kwota dofinansowania: 1 833 457,01 PLN

Informacje z postępu prac:

1. Dnia 03.01.2018 r. rozpoczęto prace budowlane i remontowe, które zawierają realizację jednego z zadań przedmiotowego wniosku: 
Zadanie nr 2. Infrastruktura techniczna - Realizacja zadania obejmować będzie dostosowanie pomieszczenia serwerowni oraz modernizację sieci LAN dostosowując ją do wymagań wdrażanego systemu informatycznego. 

Opracowany „Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” jest dokumentem o znaczeniu strategicznym i planistycznym oraz posłuży do skutecznego zarządzania rozwojem naszego regionu wspólnie przez władze naszego Powiatu i władze Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, także wspólne z przedstawicielami różnych środowisk społeczno-gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z tworzeniem programu.

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego

Wyświetl:
Sortuj wg:

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego - wersja przedstawiona Radnym Powiatu Jeleniogórskiego na posiedzenie 29.04.2016

Uchwała Nr 64/183/16 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji roboczego projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Harmonogram prac na projektyem PRPJ

Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

Wydział Organizacyjny wykonuje zadania z zakresy:

  1. obsługi biurowej Zarządu i Starosty;
  2. organizacji i funkcjonowania Starostwa;
  3. prowadzenia biura rzeczy znalezionych;
  4. prowadzenia archiwum zakładowego;
  5. spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz dyrektorów domów pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat;
  6. organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków;
  7. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

 

Powiat Jeleniogórski – to 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery miasta (Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i 5 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) – to niezwykły konglomerat rozmaitości. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga grubo ponad 1.000 m! 

Oznacza to trudne do wyobrażenia możliwości organizacji turystyki. Tutaj bowiem znajdujemy znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa górskiego, turystyki rowerowej i wyścigów – szosowych i MTB. Tu są świetne warunki dla wspinaczy – lodowych i skałkowych, narciarzy w konkurencjach alpejskich – skoczków narciarskich i biegaczy, oraz gotowa baza dla biathlonistów. 

Oczywiście – wzorcowe warunki mają turyści piesi, którzy mogą spodziewać się dobrze przygotowanych i oznaczonych tras o łącznej długości ponad 1.000 km. (rowerzyści mają oznaczonych ok. 600 km tras).

A Powiat zajmuje niemal cały jej obszar, to miejsce szczególne także dlatego, że właśnie tutaj znajdujemy niezwykle liczne zabytki historii materialnej, które pozostawiały kolejne stulecia i style. Historycy przekonują, że już ponad tysiąc lat temu tu sięgały wpływy księstwa wielkomorawskiego, a później – Piastów śląskich, Czechów, Węgrów, Prus i Niemiec… 

Osadnictwo ludzi w tym terenie sięga dziewięciu wieków, a wiele wsi Powiatu szczyci się udokumentowaną, ponad 700-letnią historią.

Zamki i pałace, kościoły i dwory, zabytkowe parki i wiele pomników przyrody – to niezbywalne bogactwo tego obszaru Polski. Urodę tych miejsc doceniali możni tego świata już przed wiekami, na co istnieją liczne dokumenty, a okres baroku pozostawił tu trwałe ślady o ogromnej wartości kulturowej.

To miejsce przyjazne od stuleci. Tolerancja religijna była charakterystyczna dla Kotliny, a świadkiem tego są krajobrazy wsi, w których do dziś możemy podziwiać do dziś możemy podziwiać dwa kościoły – dawniej katolicki i ewangelicki – umożliwiające wiernym różnych wyznań bezkonfliktowe współistnienie. Tradycja wielokulturowości i swobodnego dostępu do świątyń różnych wyznań odżyła ponownie po 1945 r.

Ale Powiat współcześnie – to prężny, choć skomplikowany organizm 9 samodzielnych gmin, budujących autonomicznie nową jakość związków między sobą. Starostwo Powiatowe w ramach swoich kompetencji reguluje sprawy m.in. komunikacji drogowej, sieci dróg, ochrony zdrowia, oświaty ponadgimnazjalnej, opieki społecznej i promocji walorów regionu.

Wartościowym nurtem działań jest m.in. inicjowanie współpracy międzynarodowej i wszelkich kontaktów zagranicznych służących wzbogaceniu oferty turystycznej i gospodarczej. Działania Starostwa Powiatowego są praktycznym wkładem do procesu poszerzania szans, jakie daje przynależność do UE. Właśnie współpraca ponadgraniczna, samodzielna i w ramach Euroregionu NYSA jest tą sferą aktywności samorządów, które aktywnie w niej uczestniczyły na długo, nim gminy innych makroregionów otworzyły się na przyjacielskie związki i partnerami z Zachodu.

To z kolei stwarza i poszerza szanse rozwoju gospodarczego, umożliwia tworzenie i rozbudowę na terenie Powiatu firm z udziałem kapitału zagranicznego, zarówno wytwórczych, jak i działających w sektorze turystyki. Szczególnie należy podkreślić fakt, że wytwórczość współczesna nie koliduje z zakresem ochrony środowiska i najwyższymi normami ekologii, a obiekty turystyczne wypełniają coraz szczelniej wszelkie istniejące jeszcze nisze w tej sferze.

Powiat Jeleniogórski zaprasza – to nie jest stwierdzenie abstrakcyjne, należy je odczytywać i jako serdeczne słowa do ludzi ceniących aktywny wypoczynek, i jako konkretną ofertę każdego, który chciałby znaleźć dla siebie miejsce, które polubi i do którego będzie chciał powracać.