Powiat Jeleniogórski!

Zapraszamy do zapoznanie sie z aktualnym harmonogramem konkursów dla organizacji pozarzdowych

Konkursy dla NGO grudzień 2017 r.  Pobierz (612.84 KB)

Artykuł 1% podatku dla OPP  Pobierz (785.31 KB)

Informujemy, że stan załatwienia spraw można sprawdzać na stronie BIP powiatu w zakładce Sprawy do załatwienia.

Istnieje możliwość zapoznania się z kartami usług administracyjnych. W tym celu należy wybrać link do wydziału merytorycznego obsługującego dane zagadnienie oraz wybrać podstronę "Zestawienie rozstrzyganych spraw". W bieżącym miejscu są dostępne również pliki do pobrania zawierające druki wniosków.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”, która odbędzie się  20 listopada 2017 r. we Wrocławiu.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o procedurze naboru  tzw.  „małych grantów”. Tryb ten opisany jest w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z założenia jest to tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert.

Prosimy o zapoznanie się z treścią następujących załączników:

Informacja UMWD o trybie naboru tzw. "Małych grantów"  Pobierz (271 KB)

Wzór załącznika "Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego"  Pobierz (72.56 KB)

Wykaz konkursów dla NGO październik 2017 r.  Pobierz (251.17 KB)

W dniu 31.01.2017 r. Powiat Jeleniogórski, reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego - Annę Konieczyńską oraz Wicestarostę Jeleniogórskiego - Pawła Kwiatkowskiego podpisał z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 reprezentowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim". 
Dzięki dofinansowaniu Starostwo Powiatowe będzie mogło przeprowadzić inwestycję pozwalającą mieszkańcom powiatu na skorzystanie z możliwości załatwiania swoich spraw w sposób zdalny tj. za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo wdorożone rozwiązania pozwolą na elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz urzędu.   
Zadania jakie zostały w nim ujęte można podzielić na kilka grup spośród, których warto wymienić 3 najbardziej znaczące. Pierwsza część zadań polegać będzie na przystosowaniu istniejącej pasywnej infrastruktury informatycznej do świadczenia w przyszłości e-usług. Bez tych prac i unowocześnień jakiekolwiek usprawnienia związane z e-usługami nie byłyby możliwe. W dalszej kolejności zostanie zakupiona niezbędna specjalistyczna aparatura (serwery, urządzenia sieciowe etc.), urządzenia i oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo danych oraz urządzenia komputerowe i skanery. Tu, podobnie jest to zakup konieczny, gdyż posiadany zasób sprzętu komputerowego najdelikatniej mówiąc, nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru projektowanych zadań. W trzecim etapie planujemy zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu będziemy mogli świadczyć e-usługi. W planach mamy wprowadzenie ok. 17 e-usług, z których 6 jest na tzw. najwyższym - 5 poziomie rozwoju, gwarantującym pełną zdalną i spersonalizowaną interakcję pomiędzy klientem a urzędem.

Metryka wniosku:
Oś Priorytetowa: 2. Technologie informacyjno - komunikacyjne
Działanie: 2.1. E-usługi publiczne
Poddziałanie: 2.1.3. E-usługi publiczne ZIT AJ
Nr ewidencyjny (według SIMIK) RPDS.02.01.03-02-0012/16
Tytuł projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w powiecie jeleniogórskim”
Instytucja Zarządzająca: Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu
Wnioskodawca: Powiat Jeleniogórski
Całkowita wartość projektu: 2 186 220,73 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 2 157 008,23 PLN
Kwota dofinansowania: 1 833 457,01 PLN

Informacje z postępu prac:

1. Dnia 03.01.2018 r. rozpoczęto prace budowlane i remontowe, które zawierają realizację jednego z zadań przedmiotowego wniosku: 
Zadanie nr 2. Infrastruktura techniczna - Realizacja zadania obejmować będzie dostosowanie pomieszczenia serwerowni oraz modernizację sieci LAN dostosowując ją do wymagań wdrażanego systemu informatycznego. 

Opracowany „Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” jest dokumentem o znaczeniu strategicznym i planistycznym oraz posłuży do skutecznego zarządzania rozwojem naszego regionu wspólnie przez władze naszego Powiatu i władze Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, także wspólne z przedstawicielami różnych środowisk społeczno-gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z tworzeniem programu.

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego

Wyświetl:
Sortuj wg:

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego - wersja przedstawiona Radnym Powiatu Jeleniogórskiego na posiedzenie 29.04.2016

Uchwała Nr 64/183/16 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji roboczego projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Harmonogram prac na projektyem PRPJ

Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - Wojewódzki Inspektor Sanitarny