Powiat Jeleniogórski!

Ewa Gralik - Żmudzińska

dyrektor Biura Rady Powiatu

nr tel. (0-75) 75-232-20

 

Aleksandra Parkitna - Rokosz

inspektor

nr tel. 75 64 73 230

adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ BIURA RADY POWIATU:

1. Obsługa administracyjna Rady, Przewodniczącego Rady,  Komisji  w szczególności w zakresie:

 1. gromadzenia i przygotowywania materiałów pod obrady Rady i Komisji,
 2. organizacyjnego przygotowania Sesji i posiedzeń Komisji,
 3. udostępniania informacji publicznych przewidzianych obowiązującym przepisami, 
 4. aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, gromadzenie i udostępnianie ich w siedzibie Biura Rady Powiatu.

3. Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do realizacji  wniosków Komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych  oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem przez właściwe podmioty.

4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu.

5. Prowadzenie rejestru postulatów mieszkańców i innych podmiotów skierowanych do Rady Powiatu.

6. Przekazywanie aktów prawnych – uchwał Rady Powiatu za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.

7. Przekazywanie elektronicznie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze powiatu, stanowionych przez Radę wraz z wnioskiem o ich publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (EDAP).

8. Przekazywanie uchwał Rady właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. 

9. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działań Przewodniczącego Rady.

10. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnego.

11. Protokołowanie Sesji Rady.

12. Przekazywanie na polecenie Przewodniczącego Rady projektów uchwał do zaopiniowania właściwym Komisjom.

 

Podstawy prawne:

 • ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.595,
 • Statut Powiatu Jeleniogórskiego  z dnia 29 listopada 2007 r. – tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – Dz. U . z 2011 r.N r 197, poz. 1172 z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p;nóź. zm.,

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
ul. Podchorążych 15
58-506 Jelenia Góra

godziny urzędowania:
poniedziałek -wtorek, czwartek:  7.30 - 15.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30

www.wosr.powiat.jeleniogorski.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1  po
 1. zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu, 
 2. przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej; 
 3. zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy. 

Na prośbę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczany link do baneru informacyjnego dotyczącego procesu konsultacji społecznych projektów dokumentów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW), dla onszarów dorzeczy. Konsultacje społeczne prowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej będą trwały do 22.06.2015 r.     

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta 

Ankieta internetowa stanowi ważny element zbierania informacji, dzieki którym będzie można wziąć pod uwagę różnorodne spostrzeżenia czy problemy, a którymi spotykają sie mieszkańcy. 

Aktywnośc lokalnego społeczeństwa jest wyjątkowo cenna w kształtowaniu przysżłych działań mających na celu poprawę jakości i stanu wód.

Inwentaryzacja stanu lasów

 

„Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha”

Wartość całkowita zadania wyniosła 12 619,69 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 6 150,00 zł
http://wfosigw.wroclaw.pl/

Informacje ogólne 

Dyrektor – Zenon Bednarz - pok. nr 10 A

 

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 800-1430,
 • środa w godz. w godz. 800-1530,
 • piątek w godz. w godz. 800-1330.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że z dniem 22.05.2000 r., w celu zlikwidowania kolejek w Wydziale Komunikacji i dla uszanowania czasu interesantów, wprowadzono nowy system obsługi osób chcących zarejestrować pojazd samochodowy w Wydziale Komunikacji Starostwa. Idea systemu polega na tym, że Wydział opracował specjalny rejestr umożliwiający zapisanie się interesanta na określoną godzinę (a dokładniej półgodzinny przedział czasowy zawarty w godzinach przyjęć interesantów).

Rejestracja polega na wpisaniu się na listę w dogodnym dla interesanta, wolnym terminie.Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzór ich wypełniania znajduje się na tablicy informacyjnej w Wydziale Komunikacji.

Wpisania się na listę można dokonać telefonicznie pod numerami:

75 64-73-213 oraz 75 64-73-205, 75 64-73-206, 75 64-73-207 w godzinach pracy Wydziału.

 

UWAGA!!!

Od dnia 01.07.2014 r. zmienia się nr konta, na które należy dokonywać opłaty ewidencyjnej, nowy nr konta:

79 1560 0013 2972 6951 8000 0008,

natomiast od dnia 01.08.2014 r. zmienia się konto opłaty komunikacyjnej, nowy nr konta:

74 1560 0013 2972 6951 8000 0001

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Michał Słomski

Adres: 
Starostwo Powiatowe
ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
III piętro, pok. 306  

tel. (0-75) 64 73 111
fax (0-75) 75 26 419
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-10.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30

 

Tryb załatwiania spraw 

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać konsumenci, tj. osoby, które nabywają towar (rzecz ruchomą) bądź też zawierają umowę z przedsiębiorcą dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą.

Porady prawne mieszkańcom powiatu jeleniogórskiego udzielane są:

 • osobiście
 • telefonicznie,
 • korespondencyjnie.

Rzecznik udziela porad i informacji bezpłatnie. 

Zwracając się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsumenci powinni posiadać wniosek o interwencję (wzór wniosku w załączniku)zawierający:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wnioskodawcy

2) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z jego danymi adresowymi,
3) szczegółowy opis sprawy,
4) sprecyzowanie żądań (wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy),
5) do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą:

 • dowód zakupu (paragon, faktura) bądź umowę o świadczenie usługi, której sprawa dotyczy
 • zgłoszenie reklamacyjne
 • odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy
 • wszelką korespondencję w sprawie.

Dokumenty można składać osobiście bądź przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną. 

Zakład firmy Dr Schneider w Radomierzu  jest nowoczesnym zakładem, stosującym technologie niekolizyjne wobec środowiska naturalnego i wysoce rentownym. Zbudowany został w terenie, który sam w sobie może być promocją możliwości i wytwórczych (bo dobra komunikacja), i krajobrazowych (choćby dlatego, że z okien firmy rozpacza się panorama niemal całego głównego pasma Karkonoszy..

Tereny pod budowę suchego zbiornika na Kostrzycy. Wprawdzie mimo usilnych starań brakuje jeszcze pieniędzy, by rozpocząć intensywne prace przy tej inwestycji, ale jest ona bardzo potrzebna, czego dowodzą skutki ostatnich gwałtownych powodzi. Zabudowa tego miejsca zbiornikiem nie zmieni krajobrazu za mocno, a uchroni mienie i samopoczucie mieszkańców niżej położonych gmin i miejscowości.

Fabryka papieru w Dąbrowicy jest jednym z nielicznych zakładów b. kompleksu pod nazwą – Karkonoskie Zakłady Papiernicze – który przetrwał najtrudniejsze czasy restrukturyzacji i jedną z relatywnie niewielu firm wytwórczych Powiatu, które nie zostały jeszcze poddane głębokiej modernizacji (jaka przytrafiła się m.in. „siostrzanej” FFP w Piechowicach).

Kolejną inwestycją powstającą w Powiecie Jeleniogórskim jest budowa nowej siedziby Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach przy ul. Leśnej. Nowy budynek administracyjny będzie składał się z podpiwniczenia, 3 kondygnacji nadziemnych, podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek powstaje przy użyciu technologii tradycyjnej. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 435,63 m2, powierzchnia użytkowa stanowi 1.294,06 m2, kubatura 4012 m3. Pozostałe parametry to szerokość – 28.08 m, głębokość budynku 16.08 m oraz wysokość wynosząca 14,68 m od poziomu wejścia.

Nadleśnictwo „Śnieżka” jest jednym z 33 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Zarządza terenami leśnymi o powierzchni blisko 13.5 tys. ha, które obejmują dwa pasma górskie: Karkonosze i Rudawy Janowickie oraz część Kotliny Jeleniogórskiej.

Tekst: Cezary Wiklik

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej nr 9 
w granicach działki nr 351 o pow. 0,3691 ha.

Ogłoszenie Karpacz + zdjęcia


Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha 15.

Ogłoszeniefoto 1foto 2foto 3foto 4foto 5


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Podchorążych 15

geodezja(at)starostwo.jgora.pl

' 75 647 32 28