Powiat Jeleniogórski!

Wydział Organizacyjny wykonuje zadania z zakresy:

 1. obsługi biurowej Zarządu i Starosty;
 2. organizacji i funkcjonowania Starostwa;
 3. prowadzenia biura rzeczy znalezionych;
 4. prowadzenia archiwum zakładowego;
 5. spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz dyrektorów domów pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat;
 6. organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków;
 7. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

 

Powiat Jeleniogórski – to 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery miasta (Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i 5 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) – to niezwykły konglomerat rozmaitości. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga grubo ponad 1.000 m! 

Oznacza to trudne do wyobrażenia możliwości organizacji turystyki. Tutaj bowiem znajdujemy znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa górskiego, turystyki rowerowej i wyścigów – szosowych i MTB. Tu są świetne warunki dla wspinaczy – lodowych i skałkowych, narciarzy w konkurencjach alpejskich – skoczków narciarskich i biegaczy, oraz gotowa baza dla biathlonistów. 

Oczywiście – wzorcowe warunki mają turyści piesi, którzy mogą spodziewać się dobrze przygotowanych i oznaczonych tras o łącznej długości ponad 1.000 km. (rowerzyści mają oznaczonych ok. 600 km tras).

A Powiat zajmuje niemal cały jej obszar, to miejsce szczególne także dlatego, że właśnie tutaj znajdujemy niezwykle liczne zabytki historii materialnej, które pozostawiały kolejne stulecia i style. Historycy przekonują, że już ponad tysiąc lat temu tu sięgały wpływy księstwa wielkomorawskiego, a później – Piastów śląskich, Czechów, Węgrów, Prus i Niemiec… 

Osadnictwo ludzi w tym terenie sięga dziewięciu wieków, a wiele wsi Powiatu szczyci się udokumentowaną, ponad 700-letnią historią.

Zamki i pałace, kościoły i dwory, zabytkowe parki i wiele pomników przyrody – to niezbywalne bogactwo tego obszaru Polski. Urodę tych miejsc doceniali możni tego świata już przed wiekami, na co istnieją liczne dokumenty, a okres baroku pozostawił tu trwałe ślady o ogromnej wartości kulturowej.

To miejsce przyjazne od stuleci. Tolerancja religijna była charakterystyczna dla Kotliny, a świadkiem tego są krajobrazy wsi, w których do dziś możemy podziwiać do dziś możemy podziwiać dwa kościoły – dawniej katolicki i ewangelicki – umożliwiające wiernym różnych wyznań bezkonfliktowe współistnienie. Tradycja wielokulturowości i swobodnego dostępu do świątyń różnych wyznań odżyła ponownie po 1945 r.

Ale Powiat współcześnie – to prężny, choć skomplikowany organizm 9 samodzielnych gmin, budujących autonomicznie nową jakość związków między sobą. Starostwo Powiatowe w ramach swoich kompetencji reguluje sprawy m.in. komunikacji drogowej, sieci dróg, ochrony zdrowia, oświaty ponadgimnazjalnej, opieki społecznej i promocji walorów regionu.

Wartościowym nurtem działań jest m.in. inicjowanie współpracy międzynarodowej i wszelkich kontaktów zagranicznych służących wzbogaceniu oferty turystycznej i gospodarczej. Działania Starostwa Powiatowego są praktycznym wkładem do procesu poszerzania szans, jakie daje przynależność do UE. Właśnie współpraca ponadgraniczna, samodzielna i w ramach Euroregionu NYSA jest tą sferą aktywności samorządów, które aktywnie w niej uczestniczyły na długo, nim gminy innych makroregionów otworzyły się na przyjacielskie związki i partnerami z Zachodu.

To z kolei stwarza i poszerza szanse rozwoju gospodarczego, umożliwia tworzenie i rozbudowę na terenie Powiatu firm z udziałem kapitału zagranicznego, zarówno wytwórczych, jak i działających w sektorze turystyki. Szczególnie należy podkreślić fakt, że wytwórczość współczesna nie koliduje z zakresem ochrony środowiska i najwyższymi normami ekologii, a obiekty turystyczne wypełniają coraz szczelniej wszelkie istniejące jeszcze nisze w tej sferze.

Powiat Jeleniogórski zaprasza – to nie jest stwierdzenie abstrakcyjne, należy je odczytywać i jako serdeczne słowa do ludzi ceniących aktywny wypoczynek, i jako konkretną ofertę każdego, który chciałby znaleźć dla siebie miejsce, które polubi i do którego będzie chciał powracać.

Powiat Jeleniogórski to 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery miasta (Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i 5 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) to niezwykły konglomerat rozmaitości. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki 1.603 m n.p.m.) do najniższego dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga grubo ponad 1.000 m! 

Całodobowa służba dyżurna PCZK – 075 64 73 108, faks 075 75 26 419.

 

Standardy WCAG 2.0 / Ułatwienia dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Uprzejmie infromujemy, że w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fax: 075 7526419
 • Telefon komórkowy: 730 100 210

Aby skorzystać z pomocy urzędnika posługującego się polskim językiem migowym, należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem złożyć stosowny wniosek środkami wspierającymi komunikowanie się.

Ewa Gralik - Żmudzińska

dyrektor Biura Rady Powiatu

nr tel. (0-75) 75-232-20

 

Aleksandra Parkitna - Rokosz

inspektor

nr tel. 75 64 73 230

adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ BIURA RADY POWIATU:

1. Obsługa administracyjna Rady, Przewodniczącego Rady,  Komisji  w szczególności w zakresie:

 1. gromadzenia i przygotowywania materiałów pod obrady Rady i Komisji,
 2. organizacyjnego przygotowania Sesji i posiedzeń Komisji,
 3. udostępniania informacji publicznych przewidzianych obowiązującym przepisami, 
 4. aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, gromadzenie i udostępnianie ich w siedzibie Biura Rady Powiatu.

3. Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do realizacji  wniosków Komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych  oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem przez właściwe podmioty.

4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu.

5. Prowadzenie rejestru postulatów mieszkańców i innych podmiotów skierowanych do Rady Powiatu.

6. Przekazywanie aktów prawnych – uchwał Rady Powiatu za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.

7. Przekazywanie elektronicznie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze powiatu, stanowionych przez Radę wraz z wnioskiem o ich publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (EDAP).

8. Przekazywanie uchwał Rady właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. 

9. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działań Przewodniczącego Rady.

10. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnego.

11. Protokołowanie Sesji Rady.

12. Przekazywanie na polecenie Przewodniczącego Rady projektów uchwał do zaopiniowania właściwym Komisjom.

 

Podstawy prawne:

 • ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.595,
 • Statut Powiatu Jeleniogórskiego  z dnia 29 listopada 2007 r. – tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – Dz. U . z 2011 r.N r 197, poz. 1172 z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p;nóź. zm.,

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
ul. Podchorążych 15
58-506 Jelenia Góra

godziny urzędowania:
poniedziałek -wtorek, czwartek:  7.30 - 15.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30

www.wosr.powiat.jeleniogorski.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1  po
 1. zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu, 
 2. przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej; 
 3. zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy. 

Na prośbę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczany link do baneru informacyjnego dotyczącego procesu konsultacji społecznych projektów dokumentów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW), dla onszarów dorzeczy. Konsultacje społeczne prowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej będą trwały do 22.06.2015 r.     

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta 

Ankieta internetowa stanowi ważny element zbierania informacji, dzieki którym będzie można wziąć pod uwagę różnorodne spostrzeżenia czy problemy, a którymi spotykają sie mieszkańcy. 

Aktywnośc lokalnego społeczeństwa jest wyjątkowo cenna w kształtowaniu przysżłych działań mających na celu poprawę jakości i stanu wód.

Inwentaryzacja stanu lasów

 

„Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha”

Wartość całkowita zadania wyniosła 12 619,69 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 6 150,00 zł
http://wfosigw.wroclaw.pl/