Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica

Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap I [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

znak sprawy: BZP.272.1.13.2016

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10-10-2016 Pobierz (pdf, 620.64 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.13.2016) 10-10-2016 Pobierz (pdf, 5.02 MB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) 10-10-2016 Pobierz (msword, 59 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 10-10-2016 Pobierz (octet-stream, 22.19 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 10-10-2016 Pobierz (octet-stream, 20.38 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) 10-10-2016 Pobierz (pdf, 325.96 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) 10-10-2016 Pobierz (zip, 20.52 MB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) 10-10-2016 Pobierz (pdf, 1.99 MB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) 10-10-2016 Pobierz (pdf, 259.11 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy) 10-10-2016 Pobierz (vnd.ms-excel, 42 KB)
Załącznik Nr 9 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 10-10-2016 Pobierz (msword, 38 KB)
Załącznik Nr 10 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych) 10-10-2016 Pobierz (msword, 38.5 KB)
Załącznik Nr 11 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) 10-10-2016 Pobierz (msword, 40 KB)
Informacja o zmianie treści Załącznika Nr 1 do SIWZ z dnia 12.10.2016 r. 12-10-2016 Pobierz (pdf, 854.74 KB)
Formularz ofertowy po zmianach z dnia 12.10.2016 r. (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 12-10-2016 Pobierz (msword, 61 KB)