Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.17.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.17.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.17.2017) 05-10-2017 Pobierz (pdf, 438.43 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05-10-2017 Pobierz (pdf, 1.31 MB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (msword, 221.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (octet-stream, 178.02 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (octet-stream, 176.21 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (pdf, 511.97 KB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany 05-10-2017 Pobierz (zip, 34.2 MB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt Wykonawczy (wersja po zmianach z dn. 13.10.2017 r.) 13-10-2017 Pobierz (zip, 23.84 MB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 05-10-2017 Pobierz (zip, 2.37 MB)
Zalącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robot 05-10-2017 Pobierz (zip, 611.27 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (msword, 193.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (msword, 190 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 05-10-2017 Pobierz (msword, 191.5 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r. (BZP.272.1.17.2017) 13-10-2017 Pobierz (pdf, 1.21 MB)
Informacja z dnia 13.10.2017 r. o zmianie treści załącznika do SIWZ (BZP.272.1.17.2017) 13-10-2017 Pobierz (pdf, 7.2 MB)