Negocjacje bez ogłoszenia - Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.18.2017)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.18.2017)

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty składają wyłącznie wykonawcy, którzy otrzymają zaproszenie do złożenia oferty.

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) BZP.272.1.18.2017 NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA 02-11-2017 Pobierz (pdf, 1.26 MB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (msword, 221 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (octet-stream, 182.4 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (octet-stream, 180.23 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (pdf, 512.4 KB)
bzp.17-1-18_zal_5 02-11-2017 Pobierz (zip, 34.2 MB)
bzp.17-1-18_zal_6 02-11-2017 Pobierz (zip, 24.2 MB)
bzp.17-1-18_zal_7 02-11-2017 Pobierz (zip, 2.37 MB)
bzp.17-1-18_zal_8 02-11-2017 Pobierz (zip, 611.22 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (msword, 193.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (msword, 189.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 02-11-2017 Pobierz (msword, 191 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.18.2017) 14-11-2017 Pobierz (pdf, 781.96 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.18.2017) 18-12-2017 Pobierz (pdf, 68.53 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.18.2017) 21-12-2017 Pobierz (pdf, 318.81 KB)