Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego (BZP.272.1.20.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” (znak sprawy: BZP.272.1.20.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.20.2017) 07-12-2017 Pobierz (pdf, 423.04 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07-12-2017 Pobierz (pdf, 857.83 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 07-12-2017 Pobierz (msword, 73.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 07-12-2017 Pobierz (octet-stream, 27.45 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 07-12-2017 Pobierz (octet-stream, 25.09 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 07-12-2017 Pobierz (pdf, 339.71 KB)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ 07-12-2017 Pobierz (msword, 38.5 KB)
Szacunkowa ilość pojazdów, które podlegać będą przechowywaniu i dozorowi na parkingu strzeżonym w okresie realizacji zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ 07-12-2017 Pobierz (pdf, 186.33 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.20.2017) 15-12-2017 Pobierz (pdf, 102.97 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.20.2017) 21-12-2017 Pobierz (pdf, 108.39 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.20.2017) 09-01-2018 Pobierz (pdf, 1.77 MB)