Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie (BZP.272.1.12.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie"  (znak sprawy: BZP.272.1.12.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.12.2017) 27-07-2017 Pobierz (pdf, 464 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27-07-2017 Pobierz (pdf, 664 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (octet-stream, 22.73 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (octet-stream, 21.04 KB)
Dokumentacja projektowa (Plan orientacyjny) – Załącznik Nr 6 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (pdf, 369.85 KB)
Dokumentacja projektowa (arkusze - wycinki map dot. Części I i III zamówienia) – Załącznik Nr 7 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (zip, 8.44 MB)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 8 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (zip, 1.25 MB)
Przedmiar robót dot. Części I zamówienia – Załącznik Nr 9/A do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (pdf, 108.59 KB)
Przedmiar robót dot. Części II zamówienia – Załącznik Nr 9/B do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (pdf, 98.51 KB)
Przedmiar robót dot. Części III zamówienia – Załącznik Nr 9/B do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (pdf, 102.57 KB)
Kosztorys ofertowy dot. Części I zamówienia – Załącznik Nr 10/A do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 26 KB)
Kosztorys ofertowy dot. Części II zamówienia – Załącznik Nr 10/B do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 24 KB)
Kosztorys ofertowy dot. Części III zamówienia – Załącznik Nr 10/C do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 24.5 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 11 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 12 do SIWZ 27-07-2017 Pobierz (msword, 40.5 KB)