Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków, Etap I w km 0+050,75 - 2+433,75 (BZP.272.1.16.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.16.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.16.2017) 07-09-2017 Pobierz (pdf, 436.49 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (msword, 61.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (octet-stream, 23.21 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (octet-stream, 21.34 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (pdf, 355.31 KB)
Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja techniczna (w tym w szczególności: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne, profile podłużne, uzgodnienia) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (zip, 26.37 MB)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (pdf, 2.28 MB)
Przedmiar robót (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (zip, 1.05 MB)
Kosztorys ofertowy (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 8 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (zip, 30.4 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (msword, 37.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 07.09.2017 r. (BZP.272.1.16.2017) 07-09-2017 Pobierz (pdf, 242.76 KB)
Informacja z dnia 07.09.2017 r. o zmianie treści SIWZ oraz Załącznika Nr 11 do SIWZ 07-09-2017 Pobierz (pdf, 231.31 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 07.09.2017 r. (BZP.272.1.16.2017) 07-09-2017 Pobierz (pdf, 381.33 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ - po zmianach z dnia 07.09.2017 r. 07-09-2017 Pobierz (msword, 41.5 KB)