Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 (Etap II)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]"

 znak sprawy: BZP.272.1.4.2017

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.4.2017) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 320.89 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 852.37 KB)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 61.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (octet-stream, 22.65 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (octet-stream, 20.97 KB)
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (pdf, 347.9 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) 23-03-2017 Pobierz (zip, 9.77 MB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje techniczne) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 1.99 MB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 261.49 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy) 23-03-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 43.5 KB)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 40.5 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.4.2017) 07-04-2017 Pobierz (pdf, 1.45 MB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (BZP.272.1.4.2017) 11-04-2017 Pobierz (pdf, 1.08 MB)