Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 (Etap I)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]"

znak sprawy: BZP.272.1.5.2017

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.5.2017) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 314.19 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 850.87 KB)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 61.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (octet-stream, 22.68 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (octet-stream, 20.99 KB)
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (pdf, 347.57 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) 23-03-2017 Pobierz (zip, 7.92 MB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje techniczne) 23-03-2017 Pobierz (zip, 1.98 MB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) 23-03-2017 Pobierz (pdf, 241.86 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy) 23-03-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 40 KB)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ 23-03-2017 Pobierz (msword, 40.5 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 31.03.2017 r. (BZP.272.1.5.2017) 31-03-2017 Pobierz (pdf, 1.45 MB)
Informacja o zmianie treści Załączników Nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ z dnia 03.04.2017 r. 03-04-2017 Pobierz (pdf, 2.18 MB)