Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej” (znak sprawy: BZP.272.1.6.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.6.2017) 10-05-2017 Pobierz (pdf, 419.07 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10-05-2017 Pobierz (pdf, 813.16 KB)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (msword, 62 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (octet-stream, 22.71 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (octet-stream, 21.05 KB)
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (pdf, 351.27 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) 10-05-2017 Pobierz (zip, 1.28 MB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje techniczne) 10-05-2017 Pobierz (pdf, 1.11 MB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) 10-05-2017 Pobierz (pdf, 386 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy) 10-05-2017 Pobierz (pdf, 309.35 KB)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (msword, 40 KB)
skan Decyzji Konserwatora Zabytków - Załącznik Nr 12 do SIWZ 10-05-2017 Pobierz (pdf, 2.26 MB)
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.6.2017) 25-05-2017 Pobierz (pdf, 429.67 KB)