Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 - Etap II

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]"  znak sprawy: BZP.272.1.7.2017

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.7.2017) 27-04-2017 Pobierz (pdf, 314.47 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27-04-2017 Pobierz (pdf, 367.38 KB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) 27-04-2017 Pobierz (msword, 61 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 27-04-2017 Pobierz (octet-stream, 22.74 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 27-04-2017 Pobierz (octet-stream, 20.99 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) 27-04-2017 Pobierz (pdf, 349.85 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) 27-04-2017 Pobierz (zip, 9.15 MB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) 27-04-2017 Pobierz (pdf, 1.99 MB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) 27-04-2017 Pobierz (pdf, 220.73 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy) 27-04-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 35.5 KB)
Załącznik Nr 9 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 27-04-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Załącznik Nr 10 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych) 27-04-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Załącznik Nr 11 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) 27-04-2017 Pobierz (msword, 40.5 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.7.2017) 12-05-2017 Pobierz (pdf, 635.34 KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (BZP.272.1.7.2017) 15-05-2017 Pobierz (pdf, 704.39 KB)