Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 - Etap II (BZP.272.1.8.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.8.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.8.2017) 25-05-2017 Pobierz (pdf, 424 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25-05-2017 Pobierz (pdf, 815.28 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (msword, 61 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (octet-stream, 22.7 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (octet-stream, 21 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (pdf, 350.85 KB)
Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 5 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (zip, 9.15 MB)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (pdf, 1.99 MB)
Przedmiar robót – Załącznik Nr 7 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (pdf, 219.83 KB)
Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (vnd.ms-excel, 39 KB)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 25-05-2017 Pobierz (msword, 40.5 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.8.2017) 09-06-2017 Pobierz (pdf, 1.25 MB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.06.2017 r. (BZP.272.1.8.2017) 22-06-2017 Pobierz (pdf, 1.27 MB)