Drukuj

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 16, w granicach działki nr 230 o pow. 0,2129 ha, obręb 0003, Kw. nr JG1J/00067877/8

Nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 16 w północno-wschodniej części miasta Szklarska Poręba Dolna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pensjonatowa oraz tereny zielone.

Nieruchomość zabudowana, zabudowa zlokalizowana jest w części środkowej nieruchomości i stanowi ok. 6 % powierzchni działki. Wokół budynku teren jest wypłaszczony i utwardzony, stanowi on dojazd do budynku i parking samochodowy, place zabaw i zielone tereny rekreacyjne. Teren porośnięty jest licznymi drzewami i krzewami, częściowo zagospodarowany elementami małej architektury. Działka posiada dostęp do wszystkich mediów miejskich: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz oraz bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi.

Budynek wybudowany w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej. Murowany z cegły ceramiczne, pokryty drewnianym dachem, wielospadowym przykrytym dachówką ceramiczną. Stropy nad piwnicą ogniotrwałe, klatka schodowa drewniana. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa płycinowa. Elewacja – tynk zwykły, na poziomie przyziemia (piwnicy) obłożony cegła. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną oraz instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni, zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Program użytkowy budynku:

Dane techniczne:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/531/2010 z dnia 27.01.2010 r. Rady Miejskiej Szklarska Poręba, nieruchomość oznaczona jest symbolem 2UT – tereny zabudowy usługowej – usług turystyki pobytowej. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej – usług turystyki pobytowej z dopuszczeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnictwo.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 08 marca konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 08.03.2019 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Przeprowadzony w dniu 26 października 2017 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się beż usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

 
1509_SzP_Piastowska_1
1509_SzP_Piastowska_2
1509_SzP_Piastowska_3
1509_SzP_Piastowska_4
1509_SzP_Piastowska_7
1509_SzP_Piastowska_5
1509_SzP_Piastowska_6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7