Drukuj

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kowarach obręb 0005:

Nieruchomości położone są w zachodniej części Kowar w strefie peryferyjnej miasta – Krzaczynie. Nieruchomości zbywane są wraz z udziałem w działce nr 104/17 stanowiącą drogę wewnętrzną.

 

1. Działka nr 104/17 o pow. 0,0871 ha, Kw. nr JG1J/00088374/0

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kowarach przy ul. Głównej. Działka stanowi drogę wewnętrzną, w udziałach  w częściach wspólnych do działek: nr 104/9, nr 104/11, nr 104/14,
nr 104/15, nr 104/16, nr 104/19. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/206/05 z dnia 21.11.2005 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna „A” nieruchomość oznaczona jest symbolem 1KDW1 – tereny drogi wewnętrznej.

 

2. Działka nr 104/9 o pow. 0,0987 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Kształt działki jest regularny, czworokątny. Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody, gazu. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Głównej oraz poprzez wydzieloną działkę nr 104/17 drogą wewnętrzną.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/206/05 z dnia 21.11.2005 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna „A” nieruchomość oznaczona jest symbolem 2U2 – tereny usług komercyjnych – turystyki, handlu i gastronomii.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1000.

 

3. Działka nr 104/11 o pow. 0,1217 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim.  Kształt działki regularny, czworokątny. Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody, gazu. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Głównej poprzez wydzieloną działkę nr 104/17 drogę wewnętrzną. Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe oraz napowietrzna linia energetyczna.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/206/05 z dnia 21.11.2005 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna „A” nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1030.

 

4. Działka nr 104/14 o pow. 0,1615 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana, obecnie porośnięta trawami i młodymi drzewami. Kształt działki nieregularny. Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody, gazu, posiada dostęp do drogi.

       Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/206/05 z dnia 21.11.2005 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna „A” nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1100.

 

5. Działka nr 104/15 o pow. 0,1505 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka jest niezagospodarowana i nieogrodzona, obecnie porośnięta trawami i młodymi drzewkami. Kształt działki nieregularny. Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody, gazu, posiada dostęp do drogi. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/206/05 z dnia 21.11.2005 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna „A” nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1130.

 

6. Działka nr 104/19 o pow. 0,1139 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka jest niezagospodarowana i nieogrodzona, obecnie porośnięta trawami. Kształt działki jest regularny, czworokątny. Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu oraz posiada dostęp do drogi. Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe oraz napowietrzna linia energetyczna. 

       Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/206/05 z dnia 21.11.2005 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna „A” nieruchomość oznaczona jest symbolem 6MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1200 

 

 

Wadium na poszczególne działki należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.  na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 15.12.2017 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości. Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Przeprowadzone w dniu 6 listopada 2015 r. I przetargi ustne nieograniczone na w/w nieruchomości zostały zamknięte wynikiem negatywnym.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się beż usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 203 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.