Drukuj
Jelenia Góra ul. Sudecka

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 38 w granicach działek nr 224/2 o powierzchni 0,1061 ha i nr 224/4 o powierzchni 0,0403 ha, Kw. JG1J/00018336/1

Działka nr 224/2 jest częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem o funkcji administracyjnej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z dachem płaskim oraz boksem garażowym. Teren działki ma kształt zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości z ulicy Sudeckiej. Teren działki uzbrojony jest w instalację sanitarną, wodną, elektryczną i telefoniczną. Ogrzewanie co z sieci miejskiej.

Dane techniczne budynku:

Budynek garażu – 3 stanowiskowy, parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski pokryty papą.

Dane techniczne budynku garażu:

Działka nr 224/4 jest niezabudowana i przylega do działki nr 224/2. Jest miejscem parkowania samochodów osobowych.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających jednostkę terenową oznaczoną symbolem MW – tereny na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, zasady gospodarowania:

  1. dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa wyżej,
  2. dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także niekolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej, należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach,
  3. nowa zabudowa powinna wprowadzać ład w krajobrazie,
  4. preferowana intensywność brutto zabudowy (stosunek powierzchni ogólnej całej zabudowy głównie mieszkaniowej i usługowej do powierzchni całkowitej jednostki terenowej 0,3-0,5),
  5. należy dążyć do tworzenia enklaw zabudowy mieszkaniowej bez jakichkolwiek funkcji usługowych.

Cena wywoławcza – 800.000,00 zł. brutto Wadium – 40.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 1100.

Budynek posadowiony na nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 38 nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, określającego wielkość energii o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 17 września 2007 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290)    

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 4 maja 2017 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się beż usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

1607_Sudecka_01
1607_Sudecka_02
1607_Sudecka_03
Previous Next Play Pause
1 2 3