Powiat Jeleniogórski!

W dniu 28.12.2018 zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Powiat Jeleniogórski i spółka marketingowa Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH z Bautzen reprezentująca Powiaty Bautzen i Görlitz zrealizowały w latach 2017-2018 mikroprojekt pn „Skarbnica Karkonoszy i Łużyć Górnych – zamki, pałace i ogrody po obu stronach Nysy”. 

W dniu 4 grudnia 2018 Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski otworzył konferencję podsumowującą rezultaty prac wykonanych w trakcie realizacji projektu. Ponieważ tematyka projektu dotyczyła dziedzictwa kulturowego konferencja odbyła się w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie. Głównym celem mikroprojektu było przygotowanie przez grupę specjalistów z niemieckiej i polskiej strony opracowania stanu obecnego Statusu Quo 2018 obiektów dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej i na Łużycach Górnych oraz w obszarze leżącym pomiędzy tymi regionami. 

W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi z nich.

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku

Harmonogram konkursów dla NGO grudzień 2018/styczeń 2019

W dniu 11.12.2018 zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1499 z późn. zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Komunikat_dla_NGO_11.26.pdf

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które wezmą udział w konkursie.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, 
  • turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Wykaz załączników:

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: kultura fizyczna i sport;

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: turystyka i krajoznastwo;

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

Wzór oferty (plik docx);